Takavarikko

Takavarikko

Ase Takavarikko

Asianomistajan aseman parantamiseksi lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännös, jonka mukaan menettämisseuraamus voitaisiin asianomistajan vaatimuksesta tuomita ennen asianomistajan korvausvaatimuksen ratkaisemista. Se helpottaisi asianomistajan mahdollisuuksia saada korvaus perityksi omaisuudesta, joka on vieraassa valtiossa jäädytettynä menettämisseuraamuksen turvaamiseksi. Tarkemmin säännöstä perustellaan jäljempänä.

Doping Takavarikko

Direktiivin on katsottava edellyttävän, että rikoshyödyn menettämistä koskeviin säännöksiin lisätään mahdollisuus tuomita menetetyksi kolmannelle osapuolelle siirretty rikoshyöty 6 artiklassa edellytetyissä tilanteissa. Säännös ehdotetaan lisättäväksi rikoslain 10 luvun 2 §:ään. Säännöstä selostetaan tarkemmin jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Takavarikko Ilmala

Kohdan 6 mukaan rikoksella direktiivissä tarkoitetaan 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Takavarikko Helsinki

Oikeusministeriö asetti 10.2.214 työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä direktiivin kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi sekä selvittämään käännetyn todistustaakan käyttöönottamista laajennetun hyödyn menetetyksi tuomitsemisessa ja valmistelemaan sitä koskevat säännökset, jollei perustuslaista tai kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista taikka muusta sellaisesta syystä muuta johdu. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä luovutti mietintönsä 20 päivänä tammikuuta 2015 (Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevien yleissäännösten tarkistaminen. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 3/2015).

Varojen Takavarikko

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös menettämisseuraamusta koskevan asian käsittelystä vastaajan poissaolosta huolimatta edellä kuvatussa pakoilutapauksessa. Tämä johtuu siitä, että ROL 8 luvun 11 §:n 1 momentin mahdollistaa nykyisin enintään 10.000 euron suuruisen menettämisseuraamuksen tuomitsemisen vastaajan poissaolosta huolimatta. Direktiivissä puolestaan ei aseteta euromääräistä rajoitusta 4 artiklan 2 kohdan velvoitteelle, jolloin lainmuutos on perusteltu. Sairaustapaukset tulisivat katetuiksi oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n säännöksellä, jossa säädetään edunvalvojan määräämisestä asianosaiselle, joka sairauden tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi ei kykene valvomaan etuaan oikeudenkäynnissä. Ehdotettavissa säännöksissä säädettäisiin edunvalvojan määräämisestä myös oikeudenkäyntiä karttavalle, poissaolevalle vastaajalle.

Tulli Takavarikko

yleisperustelut

Heroiini Takavarikko

Menetetyksi tuomitsemisella tarkoitetaan tuomioistuimen määräämää rikokseen liittyvän omaisuuden lopullista menetystä (4 kohta). Määritelmä vastaa aikaisemmissa EU:n lainsäädäntöinstrumenteissa käytettyjä menetetyksi tuomitsemisen määritelmiä (esimerkiksi puitepäätös 2005/212/YOS), jotka eivät ole edellyttäneet lainsäädännön muuttamista. Vakiintuneeseen kotimaiseen määritelmään sisältyy myös se, että menetetty omaisuus lankeaa valtiolle. Aineettomia oikeuksia koskevassa lainsäädännössä, esimerkiksi tavaramerkkilain (7/1964) 41 §:n 1 momentissa, on tosin säännöksiä, joiden mukaan rikoksen johdosta menetettävä omaisuus voi langeta loukatun oikeuden haltijalle (ns. siviilikonfiskaatio). Näissä tapauksissa ei kuitenkaan ole kysymys rikoslain 10 luvussa tarkoitetuista menettämisseuraamuksista, eikä myöskään direktiivi koske tällaisia tapauksia.